Η δημοσίευση θα γίνει μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων. Μην στέλνετε περισσότερες από μία φορές το ίδιο δελτίο.